Wizja

Wizja

Zapewniać poznawanie Turcji z bliska i z bezpośrednich źródeł przez społeczeństwa świata poprzez organizowanie w różnych krajach globu działań oraz nawiązywanie współpracy w dziedzinach kultury, sztuki i nauczania obcokrajowców języka tureckiego.

Misja

Promować Turcję, jej dziedzictwo kulturowe, język turecki, kulturę i sztukę, rozwijać przyjacielskie więzi Turcji z innymi krajami, zwiększać wymianę kulturalną, oferować światu związane z tym informacje i dokumenty, znajdujące się w kraju i za granicą, służyć pomocą osobom, które chciałyby podjąć za granicą edukację w dziedzinach języka tureckiego, tureckiej kultury i sztuki.